Lidmaatschap en contributie

 

Senioren     

Senioren €  231,00  per jaar

 • Onbeperkt speelrecht van zonsopgang tot zonsondergang. Op de verlichte banen tot 23.00 uur.

Veteranen €  186,00  per jaar 

 • Leeftijd gekoppeld aan de aow gerechtigde leeftijd
 • Senioren met een beperkt speelrecht.
 • Speelrecht van maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur
 • Deelname aan verenigingsactiviteiten georganiseerd op de uren en dagen waarop geen speelrecht geldt met uitzondering van de avondtoss.

Student (18-23 jaar) € 186,00 per jaar

 • Onbeperkt speelrecht van zonsopgang tot zonsondergang. Op de verlichte banen tot 23.00 uur.


Jeugd - t/m 17 jaar    

Tenniskids Blauw t/m 5 Gratis
Geboren in 2019

Tenniskids 6-9 jaar € 90,00 per jaar
Geboren in 2018, 2017, 2016, 2015, 

Tenniskids 10-12 jaar € 149,00 per jaar
Geboren in 2014, 2013, 2012

Jeugd 13-17 jaar € 149,00 per jaar
Geboren in 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

Voor de contributie ontvangt ieder lid een factuur die voldaan kan worden door machtiging of Ideal.

Inschrijfgeld

Eenmalig te betalen inschrijfgeld
 • Senioren € 30
 • Veteranen € 30
 • Jeugd € 15
 • Tenniskid € 15

NB: Een ieder, die tennislessen volgt bij de Tennisschool op de buitenbanen, is verplicht lid te zijn van Tennisvereniging De Kegel. Dit geldt voor alle lessers, ook jeugd.

 

Lidmaatschap wijzigen of beëindigen    

Het lidmaatschap van Tennisvereniging De Kegel wordt ieder jaar automatisch verlengd en kan vóór 1 december beëindigd of gewijzigd worden, door een e-mail te sturen naar [email protected] Als je je afmeldt graag de reden vermelden. Je ontvangt altijd een bevestiging. Zonder deze bevestiging is de opzegging niet ontvangen! Bij Tennisvereniging De Kegel kennen we, naast het volledig beëindigen van het lidmaatschap, ook de mogelijkheid om niet-spelend lid te worden. Dit houdt in dat je wel lid blijft van de vereniging, maar geen gebruik meer mag maken van onze tennisbanen, geen competitie via onze vereniging kunt spelen en niet aan toernooien kunt deelnemen. Voordeel van een dergelijk lidmaatschap is dat je op ieder moment weer spelend lid kunt worden en zonder opnieuw inschrijfgeld te hoeven betalen. De kosten, die aan het niet-spelend lidmaatschap zijn verbonden, zijn € 30,00 per jaar. Bij wijzigen of beëindigen van het lidmaatschap de volgende gegevens vermelden:

 • Naam, adres en woonplaats
 • KNLTB-nummer of geboortedatum
 • Gewenste wijziging
 • Beëindiging lidmaatschap
 • Wijziging van niet-spelend lidmaatschap naar spelend lidmaatschap
 • Wijziging van spelend lidmaatschap naar niet-spelend lidmaatschap

Bij niet-tijdige opzegging is de contributie voor een nieuw verenigingsjaar verschuldigd, ook als je dan alsnog het lidmaatschap opzegt.

Beleid ten aanzien van restitutie contributie in verband met blessures

 • Bij melding vóór 1 maart zal de totale contributie (minus vaste lasten*) terugbetaald worden.
 • Bij melding vóór 1 juni zal de helft (minus vaste lasten*) worden terugbetaald.
 • Terugbetaling geschiedt niet eerder dan nadat het pasje is ingeleverd bij de ledenadministratie.
 • Er zal geen restitutie met terugwerkende kracht plaatsvinden.
 • Bij twijfel kan de TVK vragen een doktersverklaring te overleggen.
 • Een verzoek aan het bestuur voor afwijking van deze regeling zal in principe niet worden gehonoreerd.
 • De penningmeester geeft na restitutie de namen door aan de Jeugd- en/of Toernooicommissie.

*Vaste lasten zijn de verplichte KNLTB-kosten alsmede administratiekosten. Het lidmaatschap wordt omgezet in een niet-spelend lidmaatschap. Indien men weer spelend lid wil worden, dient dit bij de ledenadministratie kenbaar gemaakt te worden. Dit kan op elk gewenst moment. Er zal dan vanzelfsprekend wel weer contributie betaald moeten worden, de hoogte hiervan is afhankelijk van het tijdstip.

Verzoeken voor restitutie van contributie in verband met een blessure kunnen worden gericht aan de penningmeester via [email protected]  

Modify or end your membership

The membership for TV de Kegel can be modified or ended each year before 1 December by sending an email to [email protected]

If you end your membership you will always receive a confirmation. Without confirmation your request to end your membership has not been received. At tennis association de Kegel it is also possible to become a non-playing member. This means that you will remain a member of our association, but you cannot use the courts, play competition and participate in tournaments. The advantage of becoming a non-playing member is that you can become playing member again at any time without paying the registration fee again. The costs that are assigned to the non-playing membership are € 35,00 a year.

To modify or end your membership, please mention the following information:

 • Name, address, city
 • KNLTB number or date of birth
 • Desired modification Ending your membership
 • Change from non-playing membership to playing membership
 • Change from playing membership to non-playing membership
 • If you have not modified your membership before 1 December, you are obliged to pay the membership fee for the new tennis season, even if you still end your membership.
 • Policy regarding reimbursement of the membership fee due to injury
 • By letting us know before 1 March, the total contribution fee (excluding fixed costs*) will be reimbursed.
 • By letting us know before 1 June, half of the contribution fee (excluding fixed costs*) will be reimbursed.
 • Reimbursement will not be executed before your tennis card is turned in at the membership administration.
 • There will be no retrospective reimbursement.
 • In case of doubt, TV de Kegel may ask for a doctor’s statement.
 • An appeal to the board of directors to deviate from this regulation will normally not be acknowledged.

The treasurer will inform the youth and/or tournament commissions after reimbursement.

* Fixed costs are the mandatory KNLTB costs and administration costs.

The membership is converted into a non-playing membership. In case a member would like to become playing member again, he or she should inform the membership administration. This can be done at any time. Naturally, membership fee should be paid; the amount depends on the moment the membership is modified.

Requests for imbursement due to injury can be addressed towards the treasurer through [email protected]