Privacy Policy

Dit privacy statement is voornamelijk gericht op de diensten die ‘Tennisvereniging De Kegel’ verder in deze tekst TV De Kegel genoemd online verricht en/of aanbiedt via zijn informatiesystemen en verwerkingsprocessen. In het kader van de door TV De Kegel verleende diensten, ontvangt, verzamelt en administreert TV De Kegel persoonsgegevens van zijn leden. TV De Kegel verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen TV De Kegel geldende doelstellingen. TV De Kegel respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. TV De Kegel spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, de Telecommunicatiewet en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven. TV De Kegel behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS
TV De Kegel verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een contractuele overeenkomst zijnde uw lidmaatschap van TV De Kegel om contributie te innen, nieuwsbrieven te verspreiden en te informeren.

OVER WELKE PERSOONSGEGEVENS GAAT HET?
Persoonsgegevens worden bij de aanvang van het lidmaatschap door uw ingevoerd aan de hand van het inschrijfformulier, op dat moment zijn de persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in de systemen van TV De Kegel. De gegevens die ingevoerd worden zijn:

 • Naam,
 • Adres,
 • Woonplaats,
 • Email adres,
 • Telefoonnummer,
 • Geboortedatum,
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer


In het ledensysteem op www.tvdekegel.nl kunt u na inloggen uw persoonsgegevens inzien en beheren. TV De Kegel zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar diensten te kunnen verrichten voor de TV De Kegel doelstellingen. Daarnaast zal TV De Kegel de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. De bewaartermijn van de door TV De Kegel gebruikte gegevens zal maximaal 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap zijn. Voor financiële gegevens zal de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar worden gehanteerd.

WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS
TV De Kegel voert een ledenadministratie ten behoeve van de leden van TV De Kegel. De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:

 • Lidmaatschapsadministratie van TV De Kegel leden
 • Contributie-inning en facturing
 • Financiële verwerking van declaraties en kostenfacturen van leden
 • Samenstelling en verzending van digitale nieuwsbrieven van TV De Kegel naar leden
 • Identificeren van kandidaten voor functies voor TV De Kegel commissies en andere activiteiten.
 • TV De Kegel specifieke informatievoorziening naar u via post, mail of telefoon.
 • Analyse en rapportage van trends, ledensamenstelling, demografie en lidmaatschapsretentie. Bij deze verwerkingen zijn ook derde partijen betrokken met wie verwerkings-overeenkomsten zijn afgesloten. Deze overeenkomsten bevatten de afspraken ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en de omschrijving en toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens voor een afgesproken verwerkingsdoel.

UW RECHTEN OP UW PERSOONSGEGEVENS
U kunt zelf uw gegevens controleren en aanpassen door in te loggen op uw persoonlijke profielpagina op www.tvdekegel.nl. U kunt daar ook uw privacy instellingen aanpassen, waaronder de mogelijkheid onderdelen te blokkeren voor weergave aan andere TV De Kegel leden. Uw contactgegevens zijn ondanks blokkade wel beschikbaar voor het uitvoeren van de verwerkingsdoelen, voor beheer door uw club en districtssecretaris en in beheer bij het TV De Kegel. U kunt ook middels een schriftelijk verzoek aan TV De Kegel de geadministreerde persoonsgegevens opvragen, laten wijzigen, of laten verwijderen.

VERWIJDEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Op schriftelijk verzoek van u als een TV De Kegel lid zal TV De Kegel door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale bewaarplicht valt. Leden die het TV De Kegel lidmaatschap opzeggen kunnen ervoor kiezen dat hun persoonsgegevens per direct worden geblokkeerd en na de verplichte bewaartermijn worden verwijderd, dan wel om statistische en historische redenen langer worden bewaard.

INZAGE DOOR DERDEN
TV De Kegel zal persoonsgegevens niet delen met derden buiten TV De Kegel zonder toestemming van het TV De Kegel lid. TV De Kegel zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van persoonsgegevens.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
TV De Kegel treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

VRAGEN
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!  

CONTACTGEGEVENS
Postbus 9055
1180 MB Amstelveen
[email protected]