Reglementen

Baanreglement van Tennisvereniging De Kegel

Algemeen
Leden worden geacht zich te houden aan dit Baanreglement en Huishoudelijk reglement van Tennisvereniging De Kegel, alsmede aan het Reglement van Orde van NTC de Kegel Amstelveen te vinden op de website van NTC de Kegel Amstelveen. Als speelgerechtigde leden van de vereniging worden beschouwd: Tenniskids, Jeugd, Senioren en Veteranen, welke in het bezit zijn van een KNLTB clubpasje met pasfoto.

 1. Tenniskids zijn leden die op 31 december van het verenigingsjaar de dertienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt
 2. Jeugdlid ben je in het jaar waarin je 13 wordt.
 3. Senioren zijn leden die op de eerste januari van het verenigingsjaar de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
 4. Veteranen zijn leden die op de eerste januari van het verenigingsjaar de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Seizoen
Het tennisseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september. Een aantal verlichte banen is beschikbaar tot en met 31 oktober, indien de weersgesteldheid het spelen op de verlichte banen toestaat, dit laatste ter beoordeling van NTC de Kegel Amstelveen.

Lidmaatschap wijzigen of beëindigen
Het lidmaatschap van Tennisvereniging De Kegel kan elk jaar vóór 1 december beëindigd of gewijzigd worden, dit kan door een e-mail te sturen naar [email protected] Als je je afmeldt, ontvang je altijd een bevestiging. Zonder deze bevestiging is de opzegging niet ontvangen.

Openingstijden van de faciliteiten op het park
De horeca accommodatie, de kleedaccommodatie, de doucheruimtes en de toiletruimtes zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 23.00 uur. Indien er zich van maandag tot en met vrijdag na 22.00 uur geen leden meer op het park bevinden, is het barpersoneel bevoegd de horeca accommodatie en de kleedaccommodatie te sluiten. In geval van twijfel of bij eventuele problemen worden leden verzocht contact op te nemen met het bestuur van de Vereniging. Op zaterdag en zondag is de horeca geopend tot 20.00 uur.

Afhangen
Leden van Tennisvereniging De Kegel zijn verplicht voor het spelen met hun KNLTB clubpasje een baan af te hangen op het digitale afhangbord in de horeca of op afstand via de club app of website.

De volgende regels zijn van toepassing op het afhangen van banen:

 • Speeltijd bij afhangen met 2 of 3 personen: 45 minuten
 • Speeltijd bij afhangen met 4 personen: 60 minuten
 • Het afhangbord is bepalend of iemand recht heeft om te spelen op een bepaalde baan, reserveringen kunnen door de beheerder naar een andere baan verschoven worden.
 • Online afhangen kan tot 1 uur van tevoren en maximaal 96 uur vooruit

Niet afhangen, betekent niet spelen. Het personeel van NTC de Kegel Amstelveen is namens het bestuur van Tennisvereniging De Kegel gemachtigd hier toezicht op te houden en leden die niet hebben afgehangen van de baan te verwijderen.

De beheerder van het afhangsysteem is bevoegd om het baannummer te wijzigen. Bij misbruik van het afhangsysteem is de beheerder van het afhangsysteem of bestuur bevoegd om leden van de baan te halen of leden te blokkeren.

Tijdens de competitie worden de benodigde banen op het digitale afhangbord geblokkeerd door de VCL (Vereniging Competitie Leider). Tijdens de lessen en trainingen worden de daartoe aangewezen banen op het digitale afhangbord geblokkeerd voor de Tennisschool.

Introducee pasjes
Leden van TV De Kegel kunnen niet-leden introduceren. Dit mag twee keer per seizoen. Afhangen van een baan kan via de club app. Naam en emailadres van de introducee invullen is verplicht.

Speeltijd
Een singlepartij hangt af voor de duur van 45 minuten. Een dubbelpartij (dus vier personen) hangt af voor de duur van 60 minuten. Het is niet toegestaan om 2 singelreserveringen achter elkaar te maken en dan een dubbel te spelen.

Aanwijzingen en onderhoud banen (groundsman, parkpersoneel, en bestuur)
Leden van de Vereniging zijn gehouden de aanwijzingen van de groundsman, het parkpersoneel en het bestuur op te volgen. Leden van de Vereniging dienen de groundsman en het parkpersoneel te allen tijde de gelegenheid te geven tot baanonderhoud.

Slepen van de banen
Leden dienen na het spelen de banen te slepen met de op de banen aanwezige sleepnetten.

Schoeisel en kleding
De banen mogen alleen met tennisschoenen worden betreden. Het spelen op straatschoenen is niet toegestaan. Leden van de Vereniging worden geacht de tennissport te beoefenen in daarvoor geëigende sportkleding.

Seizoens- en Verenigingsactiviteiten
Ten behoeve van de activiteiten die georganiseerd worden door de Vereniging of door het Tenniscentrum worden gedurende het seizoen banen gereserveerd.
In maart wordt de kalender voor het desbetreffende seizoen op de website van de vereniging www.tvdekegel.nl, gepubliceerd. Deze kalender geeft aan wanneer gedurende het seizoen de activiteiten en evenementen plaats zullen vinden zoals de competitie en de eventuele inhaaldagen, toernooien, eendaagse evenementen etc.

Recreatiebanen
Er zijn (bijna) altijd twee banen voor de leden beschikbaar tijdens evenementen zoals met de dinsdagavond toss, de vrijdag- zaterdag- en zondagcompetitie en tijdens de door de Vereniging georganiseerde open toernooien. Eventuele vrije banen kunnen in overleg met de toernooileiding worden bespeeld.

Lesbanen, lessen en trainingen
Lessen en trainingen op onze buitenbanen kunnen uitsluitend gegeven worden aan leden van Tennisvereniging De Kegel. De door de Vereniging aangewezen Tennisschool (359.Tennis) verzorgt exclusief de lessen en trainingen aan de leden. De aangewezen lesbanen en trainingsbanen zijn gereserveerd en te zien op het afhangbord en via de clubapp.

Contractuele weken
Tijdens het seizoen zijn er twee periodes van zeven aaneengesloten dagen gereserveerd ten behoeve van NTC de Kegel Amstelveen. Leden van de Vereniging zijn tijdens deze periodes niet gerechtigd gebruik te maken van de buitentennisbanen. In dit geval kan er worden uitgeweken naar de binnenbanen, dit gaat echter altijd in overleg met het management van het NTC de Kegel Amstelveen. De periodes en tijden zullen tijdig gecommuniceerd worden.

Competitiedagen
De aangewezen competitiedagen zijn voor:
Jeugd - zondag;
Senioren - dinsdag, vrijdag, zaterdag vanaf 9.00 uur en zondag vanaf 9.00 uur;
Veteranen - vrijdag.
Tijdens de competitiedagen wordt er een VCL (Vereniging Competitie Leider) aangesteld. Leden van de Vereniging welke deelnemen aan de competitie dienen de aanwijzingen van de VCL op te volgen. Voor de overige reglementen met betrekking tot de competitie wordt verwezen naar het competitiereglement van de KNLTB.

Speeltijden Tenniskids 6-12
Tenniskids mogen van maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur op alle beschikbare banen afhangen, alsmede in het weekend, mits onder begeleiding van minimaal één senior lid (twee tenniskids per senior lid). Is de ouder geen lid dan is het wel een voorwaarde dat er een volwassene bij is. Voor tenniskids vanaf 9 jaar die met een senior lid wil spelen is het mogelijk om van maandag tot en met vrijdag tot 20.00 uur baan 9 en 10 te reserveren via de club app.

Speeltijden Jeugd 13-17
Jeugd tussen 13-17 jaar mag van maandag tot en met zondag tot 18.00 uur op alle beschikbare banen afhangen. Voor jeugd die met een senior lid wil spelen is het mogelijk om van maandag tot en met vrijdag tot 20.00 uur te reserveren via de club app.

Speeltijden Senioren
Senioren hebben van maandag tot en met zondag speelrecht op de buitenbanen 5 tot en met 12. Van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 23.00 uur, zaterdag en zondag van 08.00 tot 20.00 uur.

Speeltijden Veteranen
Veteranen mogen van maandag tot en met vrijdag op alle banen tot 18.00 uur afhangen.

Toss
Op maandagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur en op woensdagochtend van 09.00 uur tot 13.00 uur zijn er banen gereserveerd voor de damesleden van de vereniging. Op maandagochtend van 09.00 uur tot 13.00 uur zijn de banen gereserveerd voor de toss voor Veteranen.
Op de dinsdagavond zijn minimaal zes banen van 19.00 – 22.00 uur gereserveerd voor de vereniging toss avond.

Recreatieve Toernooien
Recreatieve Toernooien, zoals het openingstoernooi en het slottoernooi, die worden georganiseerd op de zaterdag en/of zondag, worden gespeeld op alle banen, met uitzondering van twee banen. Recreatieve Toernooien kunnen worden georganiseerd vanaf 10.00 uur. Eventuele vrije banen kunnen in overleg met de toernooileiding worden bespeeld.

Open Toernooien
Open Toernooien, georganiseerd door de Vereniging, worden op alle banen gespeeld. Tijdens de Open Toernooien kunnen geen lessen en trainingen worden gegeven. Eventuele vrije banen kunnen in overleg met de toernooileiding worden bespeeld.

Clubkampioenschappen
De data voor de clubkampioenschappen voor junioren en senioren worden vermeld in de kalender op de website van de Vereniging. Tijdens de clubkampioenschappen zijn er banen voor recreatie beschikbaar.

 

Statuten, Huishoudelijk reglement en Notulen ALV kunnen door leden van TV De Kegel o.v.v. uw naam en KNLTB lidmaatschapsnr. opgevraagd worden bij het secretariaat: [email protected]

 

 

Voor het Huishoudelijk Reglement van NTC de Kegel Amstelveen 

verwijzen we u naar de website van NTC:

https://www.ntcdekegelamstelveen.nl/

 

 

 

Court regulations and Household regulations of Tennis Association TV de Kegel.

General
Members are expected to keep to the Court regulations and the Household regulations of TV de Kegel, as well as to the Household regulations of Sport & Partycentrum De Kegel as attachted in the document.

We consider members with the right to play as follows:

 1. Tenniskids, Juniors, Seniors and Veterans, who are in possession of a KNLTB tennis card with photo for the concerning tennis season.
 2. Aspirants are members who have not yet reached the age of ten on 31 December of the tennis season. You become Junior member in the year you reach the age of ten.
 3. Seniors are members who have reached the age of seventeen on 1 January of the tennis season.
 4. Veterans are members who have reached the age according to the AOW on 1 January of the tennis season.

Season
The tennis season is from 1 April until 1 October. Some illuminated outside courts are available until 1 October, as long as the weather allows this, which will be assessed by the manager of the courts.

Modifying or ending your membership
The membership of TV de Kegel can be modified or ended yearly before 1 December by sending an email to [email protected] If you end your membership through mail, you will always receive a confirmation. Without confirmation your request to end your membership has not been received!

Toss

 • Women’s toss is every Monday from 1 PM until 3 PM and every Wednesday from 9 AM until 12 AM.
 • Senior toss (men/women) is every Tuesday from 7 PM until 10.30 PM.