Algemene ledenvergadering - 26 januari 2022

Agenda Algemene ledenvergadering
Tennisvereniging De Kegel

Trim Ralley en Mini Tennisclub “De Kegel”  

 

Woensdag 26 januari 2022

1.    Opening ALV
2.    Ingekomen stukken en Mededelingen
3.    Notulen ALV 20 januari 2021
4.    Verslag van het bestuur & commissies
5.    Statuten en Huishoudelijk reglement
6.    Financieel verslag 2021 en verslag kascommissie
7.    (Her) verkiezing bestuursleden
8.    Begroting 2022 en vaststelling contributie
9.    Ingediende voorstellen door leden
10.  Verkiezing kascommissie
11.   w.v.t.t.k
12.   Sluiting

Hieronder de notulen ALV 2021, modelstatuten en huishoudelijk reglement.

En de verslagen van de commissies.

 

Verslagen commissies.pdf Agenda_ALV2022.pdf